สัตวแพทยสาร ปีที่ 58 เล่มที่ 3

ธันวาคม 2550
  • ผลการใช้สารสกัดหยาบจากใบพลูเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงจากเชื้อ E. coli ในลูกสุกรระยะดูดนม / ประภาวดี ไพรินทร์ , ดวงพร พิชผล , นุชา สิมะสาธิตกุล , วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ , ปิยมาศ คงถึง , กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • การศึกษาโครงสร้างเยื่อบุท่อนำไข่ของสุกรสาวทดแทนที่ถูกคัดทิ้งจากปัญหาไม่เป็นสัดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด / ไพศาล เทียนไทย , เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์
  • การตอบสนองต่อการกระตุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนไข่ตกด้วยการฉีดฮอร์โมนเอชเอ็มจีร่วมกับช่วงเวลาที่เหมาะสมของฮอร์โมนเอชซีจีในกระต่าย / อนุชา สธนวงศ์ , สุวิชัย โรจนเสถียร, อภิชาติ โอฬารรัตนชัย
  • การจำแนกชนิดสัตว์โดยอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสและลักษณะความยาวชิ้นส่วนที่แตกต่างกันของไมโตครอนเดรียดีเอ็นเอภายหลังตัดด้วยเอนไซม์ / กมล สกุลวิระ , อดิศร อดิเรกถาวร , วีระพงศ์ โกยกุล , อภิรดี เทียมบุญเลิศ , ยง ภู่วรวรรณ
  • การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรนC2ที่ให้โดยวิธีต่างกัน / จิโรจ ศศิปรียจันทร์ , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
  • ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อชนิดแรงปานกลางพิเศษ 3 ชนิดในไก่เนื้อ / จิโรจ ศศิปรียจันทร์ , สุวรักษ์ วรรณรัตน์ , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
  • การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางจุลกายวิภาคของกระดูกอ่อนผิวข้อ ระหว่างข้อต่างๆ ในสุนัข / กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ , ศิริวรรณ์ องค์ไชย
  • ประเมิณความปลอดภัยของอีโทเฟนพร็อกในขนาดที่ใช้ป้องกันปรสิตภายนอกโดยวิธีตรวจวัดค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มสุนัข / ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย , วรา พานิชเกรียงไกร
  • ความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากไก่ / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
  • รายงานสัตว์ป่วย : การระบาดของโรคหวัดหน้าบวมในฟาร์มไก่ไข่ / กฤดา ชูเกียรติศิริ , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

เนื้อหาภายในเล่ม

ผลการใช้สารสกัดหยาบจากใบพลูเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงจากเชื้อ E. coli ในลูกสุกรระยะดูดนม

ประภาวดี ไพรินทร์ , ดวงพร พิชผล , นุชา สิมะสาธิตกุล , วีรศักดิ์ หลวงติ๊บ , ปิยมาศ คงถึง , กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

หน้าที่ 1-13

การศึกษาโครงสร้างเยื่อบุท่อนำไข่ของสุกรสาวทดแทนที่ถูกคัดทิ้งจากปัญหาไม่เป็นสัดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

ไพศาล เทียนไทย , เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์

หน้าที่ 14-25

การตอบสนองต่อการกระตุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนไข่ตกด้วยการฉีดฮอร์โมนเอชเอ็มจีร่วมกับช่วงเวลาที่เหมาะสมของฮอร์โมนเอชซีจีในกระต่าย

อนุชา สธนวงศ์ , สุวิชัย โรจนเสถียร, อภิชาติ โอฬารรัตนชัย

หน้าที่ 26-37

การจำแนกชนิดสัตว์โดยอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสและลักษณะความยาวชิ้นส่วนที่แตกต่างกันของไมโตครอนเดรียดีเอ็นเอภายหลังตัดด้วยเอนไซม์

กมล สกุลวิระ , อดิศร อดิเรกถาวร , วีระพงศ์ โกยกุล , อภิรดี เทียมบุญเลิศ , ยง ภู่วรวรรณ

หน้าที่ 38-47

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรนC2ที่ให้โดยวิธีต่างกัน

จิโรจ ศศิปรียจันทร์ , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

หน้าที่ 48-57

ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อชนิดแรงปานกลางพิเศษ 3 ชนิดในไก่เนื้อ

จิโรจ ศศิปรียจันทร์ , สุวรักษ์ วรรณรัตน์ , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

หน้าที่ 58-67

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางจุลกายวิภาคของกระดูกอ่อนผิวข้อ ระหว่างข้อต่างๆ ในสุนัข

กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ , ศิริวรรณ์ องค์ไชย

หน้าที่ 68-77

ประเมิณความปลอดภัยของอีโทเฟนพร็อกในขนาดที่ใช้ป้องกันปรสิตภายนอกโดยวิธีตรวจวัดค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มสุนัข

ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย , วรา พานิชเกรียงไกร

หน้าที่ 78-85

ความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากไก่

ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

หน้าที่ 86-97

รายงานสัตว์ป่วย : การระบาดของโรคหวัดหน้าบวมในฟาร์มไก่ไข่

กฤดา ชูเกียรติศิริ , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

หน้าที่ 98-107

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด