ทะเบียนสมาชิก
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2252-8773,0-2255-1309 Fax 0-2252-8773