รูปภาพต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 300 pixel

ใบสมัครสมาชิก
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
  * *
  * *
  * * *
  *
   
  * * *
  * * *
  * * *
  * * * *
   
 
 
 
 
 
 
  * * * * *
 
   
  ช่องทางและสถานที่ให้สมาคมฯติดต่อ
 
 
ประเภท *
 
 
*
   
 
   
  หมายเหตุ กรณีจบวิชาชีพสัตวแพทย์จากต่างประเทศ ให้นำสำเนาเอกสาร 1 ชุด พร้อมกับมีชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพลงชื่อรับรองในสำเนา 1 ท่าน (พร้อมกับมีชื่อตัวบรรจง)
   
  สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 69/26 ซอยปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 0-2252-8773,0-2255-1309 โทรสาร 0-2252-8773 Email : tvma001@gmail.com
 
  แนบเอกสารหรือหลักฐานการโอนเงิน (ถ้ามี)

** กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและถูกต้อง และกรุณาตรวจสอบการแนบไฟล์รูป **

ข้าพเจ้าทราบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ดีแล้ว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ