วารสารเล่มล่าสุด

สัตวแพทยสาร ปีที่ 75 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2567

– ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม, 2565 /ชลดา ทองดี กฤษติน ทองศรีม่วง 1 – 16

– ความชุก และลักษณะทางอณูชีววิทยาของเชื้อพลาสโมเดียมและลิวโคไซโตซูนในไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย/กิตติชัย อุ่นจิต มัญชรี ทัตติยพงศ์ จันทรา วัฒนะเมธานนท์ ทิพย์กัญญา อมรชัยสุุวรรณ กิ่งดาว หมอแก้ว ทวีวัฒน์ ดีมะการ 17-30

เนื้อหาภายในเล่ม

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ของเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม, 2565

หน้าที่ 1-16

ความชุก และลักษณะทางอณูชีววิทยาของเชื้อพลาสโมเดียมและลิวโคไซโตซูนในไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

หน้าที่ 17-30

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด