วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ของสัตวแพทยสมาคมฯ พ.ศ. 2561-2563

 1. จัดการองค์กรให้ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
 2. เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์และเอื้อประโยชน์แก่สมาชิก
 3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ สมาคม ฯ และชมรมต่างๆ
 4. เป็นผู้ชี้นำและตอบโจทย์ของสังคมด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
 5. เป็นเวทีของสัตวแพทย์รุ่นใหม่ สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

 

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
 2. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
 4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม
 5. ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์
 6. ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง
 7. ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันควร
 8. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง