สัตวแพทยสาร ปีที่ 73 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2565

– การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค Malignant catarrhal fever ในสัตว์กีบคู่ ภาคตะวันออก ของประเทศไทย /จิระวุฒิ จันทร์งาม  กัญญาธิป แสงอรุณ

– การเฝ้าระวังเชิงรุกโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออก ประเทศไทย /จิระวุฒิ จันทร์งาม

– การศึกษาทางพยาธิวิทยา และอณูชีววิทยาของเชื้อ infectious spleen and kidney necrosis virus ในปลากะพงขาวเลี้ยง (Lates calcarifer) / ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล ทวีวัฒน์ ดีมะการ สมจิตร รุจิขวัญ เจษฎา รัตโณภาส

การตรวจหาซาร์โคซีสต์ชนิดติดต่อคนในเนื้อโคด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / เด่นพงษ์ สาฆ้อง อาจอง อ่อนหวาน

ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกและผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขด้วยวิธี direct fluorescent antibody test / ชญานี เจนพานิชย์  ฐาปกรณ์ แช่มช้อย  สุชนา สุขกลัด  พีรวิทย์ บุญปางบรรพ นันทพร วันดี  วรรณพิล บุทเสน 

โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ในมนุษย์และในสัตว์ที่มีรายงานในประเทศไทย ตอนที่ 2 โรคเลปโตสไปโรสิสในสัตว์ / ฟาเบียน สปริสเลอร์  สุพล เลื่องยศลือชากุล  แคทริน ฮาร์ทมันน์ 

เนื้อหาภายในเล่ม

การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค Malignant catarrhal fever ในสัตว์กีบคู่ ภาคตะวันออก ของประเทศไทย

หน้าที่ 1-10

การเฝ้าระวังเชิงรุกโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออก ประเทศไทย

หน้าที่ 11-19

การศึกษาทางพยาธิวิทยา และอณูชีววิทยาของเชื้อ infectious spleen and kidney necrosis virus ในปลากะพงขาวเลี้ยง (Lates calcarifer)

หน้าที่ 20-33

การตรวจหาซาร์โคซีสต์ชนิดติดต่อคนในเนื้อโคด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน้าที่ 34-45

ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกและผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขด้วยวิธี direct fluorescent antibody test

หน้าที่ 46-56

โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ในมนุษย์และในสัตว์ที่มีรายงานในประเทศไทย ตอนที่ 2 โรคเลปโตสไปโรสิสในสัตว์

หน้าที่ 57-71

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด