สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 2

มิถุนายน 2527
 • I.Calving rate of crossbred dairy cattle in Ratchaburi province
 • II.Relationship between percentage of exotic blood and calving rate of crossbred dairy cows in Ratchaburi province / Panpilai Sekasiddhi et al.
 • Effects of Ochratoxin A in Pregnant Rats and their Fetuses / Vorasak Patchimasiri et al.
  เปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเจ้าชู้ต้นใหญ่ และหญ้ามอริชัลในสภาพดินชุดบ้านทอน / ชาญชัย มณีดุลย์ และคณะ
  ซูโดโมนาส แอร์รูจิโนซ่า ในประเทศไทย
 • I.ลักษณะของเชื้อ / เกรียงศักดิ์ สายธนู และเกรียงศักดิ์ พูนสุข
 • II.ความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ 10 ชนิด / เกรียงศักดิ์ สายธนู และเกรียงศักดิ์ พูนสุข
 • การศึกษาหาความชุกของโรคไฟลามทุ่ง / พรเพ็ญ พัฒนโสภณ และคณะ
 • โรคไฟลามทุ่งในสุกร : รายงานสัตว์ป่วย / พรเพ็ญ พัฒนโสภณ และคณะ

เนื้อหาภายในเล่ม

I.Calving rate of crossbred dairy cattle in Ratchaburi province

หน้าที่ 101-106

II.Relationship between percentage of exotic blood and calving rate of crossbred dairy cows in Ratchaburi province

Panpilai Sekasiddhi et al.

หน้าที่ 107-118

Effects of Ochratoxin A in Pregnant Rats and their Fetuses

Vorasak Patchimasiri et al.

หน้าที่ 121-133

เปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเจ้าชู้ต้นใหญ่ และหญ้ามอริชัลในสภาพดินชุดบ้านทอน

ชาญชัย มณีดุลย์ และคณะ

หน้าที่ 135-147

I.ลักษณะของเชื้อ

เกรียงศักดิ์ สายธนู และเกรียงศักดิ์ พูนสุข

หน้าที่ 149-160

II.ความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ 10 ชนิด

เกรียงศักดิ์ สายธนู และเกรียงศักดิ์ พูนสุข

หน้าที่ 161-169

การศึกษาหาความชุกของโรคไฟลามทุ่ง

พรเพ็ญ พัฒนโสภณ และคณะ

หน้าที่ 171-177

โรคไฟลามทุ่งในสุกร : รายงานสัตว์ป่วย

พรเพ็ญ พัฒนโสภณ และคณะ

หน้าที่ 179-184

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด