สัตวแพทยสาร ปีที่ 59 เล่มที่ 3

ธันวาคม 2551
  • การใช้ growth factor หลายตัวให้ผลดีกว่าการใช้ growth factor ตัวเดียวในการได้มาซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนหนู / แจ่มจิต ด้วงปันตา, อภิชาติ โอฬารรัตนชัย
  • คุณลักษณะทางโมเลกุล membrane (M) ยีนของเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea ในประเทศไทย / สุจิรา ปาจริยานนท์, บัณฑิต นวลศรีฉาย,ละมูล โม้ลี ,พัชรินทร์ หมื่นสา, อัญชลี ศรีจังหวัด
  • ความคงทนของเชื้อ Streptococcus suis และ Salmonella Enteritidis ในก๋วยเตี๋ยวน้ำตก / พรเพ็ญ พัฒนโสภณ,สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์
  • การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของลิสทีเรียโมโนไซโตจีเนสในผลิสภัณฑ์เนื้อไก่ / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
  • ผลกระทบของวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อม้าต่อคุณภาพอสุจิภายหลังการทำลาย / ธนากร พจน์ประสาท,ชัยณรงค์ โลหชิต,ธีรวัฒน์ ธาราศานิต
  • ระดับฮอร์โมนในโคที่ไม่มีลูกแต่ให้นม / พรรณพิไล เสกสิทธิ์, สาทิศ ธนวัฒน์ชัย, จำเนียน เป็กเครือ
  • การศึกษาเพื่อประเมินหาปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนซัลโมเนลลาในฟาร์มไก่เนื้อ / ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ, ศักดิชญ์ อนุโลมสมบัติ

เนื้อหาภายในเล่ม

การใช้ growth factor หลายตัวให้ผลดีกว่าการใช้ growth factor ตัวเดียวในการได้มาซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนหนู

แจ่มจิต ด้วงปันตา, อภิชาติ โอฬารรัตนชัย

หน้าที่ 1-23

คุณลักษณะทางโมเลกุล membrane (M) ยีนของเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea ในประเทศไทย

สุจิรา ปาจริยานนท์, บัณฑิต นวลศรีฉาย,ละมูล โม้ลี ,พัชรินทร์ หมื่นสา, อัญชลี ศรีจังหวัด

หน้าที่ 24

ความคงทนของเชื้อ Streptococcus suis และ Salmonella Enteritidis ในก๋วยเตี๋ยวน้ำตก

พรเพ็ญ พัฒนโสภณ,สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์

หน้าที่ 25-34

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของลิสทีเรียโมโนไซโตจีเนสในผลิสภัณฑ์เนื้อไก่

ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

หน้าที่ 35-46

ผลกระทบของวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อม้าต่อคุณภาพอสุจิภายหลังการทำลาย

ธนากร พจน์ประสาท,ชัยณรงค์ โลหชิต,ธีรวัฒน์ ธาราศานิต

หน้าที่ 47-57

ระดับฮอร์โมนในโคที่ไม่มีลูกแต่ให้นม

พรรณพิไล เสกสิทธิ์, สาทิศ ธนวัฒน์ชัย, จำเนียน เป็กเครือ

หน้าที่ 58-73

การศึกษาเพื่อประเมินหาปัจจัยเสี่ยงการปนเปื้อนซัลโมเนลลาในฟาร์มไก่เนื้อ

ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ, ศักดิชญ์ อนุโลมสมบัติ

หน้าที่ 74-85

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด