สัตวแพทยสาร ปีที่ 12 เล่มที่ 2

กันยายน 2504

คำกล่าวเปิดประชุมเจ้าหน้าที่สัตวแพทยและสัตวบาลชั้นหัวหน้า ฯ / พณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชด์
Summary of The Progress / H.C. Girard
การศึกษาค้นคว้าเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับของโคกระบือในประเทศไทย / รำพึง ดิสสะมาน ปิยะ อรัณยะกานนท์ ฯ
พยาธิเม็ดสาคูในชะนี / รำพึง ดิสสะมาน จิตต์อนุกูล ประกาย จิตรกร
โรคสำคัญของไก่บางโรค / ดร.อาจิต โชติเสน
อาชีพการเลี้ยงสุกรพันธุ์แท้ / ประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ
สุนัขเป็นอัมพาตเนื่องมาจากโรคพยาธิในหัวใจ / กิจ ธีระพัฒน์
การนับเม็ดเลือดขาวและการทำเซ๊กชั่นสมองฯ / ประกาย จิตรกร
สีของขนจางเนื่องจากการให้อาหารบางชนิด / ร.อ. ประยูร ศักดิ์ศรี
การทำผลิตภัณฑ์สัตว์ / นิยม โอภาศชาติ

เนื้อหาภายในเล่ม

คำกล่าวเปิดประชุมเจ้าหน้าที่สัตวแพทยและสัตวบาลชั้นหัวหน้า ฯ

พณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชด์

หน้าที่ 1-4

การศึกษาค้นคว้าเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับของโคกระบือในประเทศไทย

รำพึง ดิสสะมาน ปิยะ อรัณยะกานนท์ ฯ

หน้าที่ 8-20

พยาธิเม็ดสาคูในชะนี

รำพึง ดิสสะมาน จิตต์อนุกูล ประกาย จิตรกร

หน้าที่ 21-24

โรคสำคัญของไก่บางโรค

ดร.อาจิต โชติเสน

หน้าที่ 25-34

อาชีพการเลี้ยงสุกรพันธุ์แท้

ประเสริฐ ยุทธวิสุทธิ

หน้าที่ 40-50

สุนัขเป็นอัมพาตเนื่องมาจากโรคพยาธิในหัวใจ

กิจ ธีระพัฒน์

หน้าที่ 51-54

การนับเม็ดเลือดขาวและการทำเซ๊กชั่นสมองฯ

ประกาย จิตรกร

หน้าที่ 55-58

สีของขนจางเนื่องจากการให้อาหารบางชนิด

ร.อ. ประยูร ศักดิ์ศรี

หน้าที่ 66-72

การทำผลิตภัณฑ์สัตว์

นิยม โอภาศชาติ

หน้าที่ 73-88

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด