สัตวแพทยสาร ปีที่ 74 เล่ม 2

กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

การตรวจหาเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากเนื้อเยื้อม้าม และปอดโดยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคม / ชัยวลัญช์ ตุนาค กัญญาธิป แสงอรุณ จิตติมา ไกยะวงษ์

การศึกษายีนสร้างสารพิษ รอยโรคทางพยาธิวิทยา และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E. coli ที่ก่อโรคบวมน้ำในสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง 2564 / สมพงษ์ จันทะหาร เนตรชนก จิวากานนท์ 

การศึกษาการกระจายตัวและลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ของประเทศไทย / ชัยวลัญช์ ตุนาค กัญญาธิป แสงอรุณ นิภาพร กอแก้ว

– การศึกษารอยโรคทางพยาธิวิทยา การกระจายของโรค และระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเด้อนมีนาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564 / สมพงษ์ จันทะหาร ดิลก อ้วนพรมมา 

เนื้อหาภายในเล่ม

การตรวจหาเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากเนื้อเยื้อม้าม และปอดโดยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคม

หน้าที่ 1-8

การศึกษายีนสร้างสารพิษ รอยโรคทางพยาธิวิทยา และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E. coli ที่ก่อโรคบวมน้ำในสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง 2564

หน้าที่ 9-19

การศึกษาการกระจายตัวและลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ของประเทศไทย

หน้าที่ 20-28

การศึกษารอยโรคทางพยาธิวิทยา การกระจายของโรค และระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเด้อนมีนาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน้าที่ 29-40

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด