สัตวแพทยสาร ปีที่ 4 เล่มที่ 2

เมษายน 2495

โรคระบาดสัตว์ที่สามารถติดต่อถึงมนุษย์ / จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
โรคพัลโลรุม / ดร.จอร์น จี.แคมพ์เบลล์
เหนือเมฆ / เชื้อ ว่องส่งสาร สต.บ.
วัคซีนขนานใหม่สำหรับโรคนิวคาสเซิล / ปิยะ ชัยสิทธิยุทธการ สพ.บ.
โรคฟิลาเรียซิสในช้าง / พูน นิตยสุทธิ์ สพ.บ.
เลี้ยงไก่พันธุ์ไหนดีในทัศนะของหมอ / เอนก ยมจินดา สต.บ.
โรคเดอร์มาไตติสและเอ๊คซีมาของสัตว์ / บำรุง วัฒนารมย์ สพ.บ.
การเลี้ยงแมวของคนไทย /  ร.อ.ประวัติ พานิช สพ.บ.
โรคกลัวน้ำเทียม / ครรชิต นาคสวัสดิ์ สต.บ.
เมื่อข้าพเจ้าไปอินเดีย / ประวิง สามโกเศศ สต.บ.
คำแนะนำในการใช้วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดผง / แผนกวิชาโรคสัตว์ กองสัตวศาสตร์
คำแนะนำในการปลูกฝีดาษไก่ / แผนกพาราสิตวิทยา กองสัตวศาสตร์

เนื้อหาภายในเล่ม

โรคระบาดสัตว์ที่สามารถติดต่อถึงมนุษย์

จักร พิชัยรณรงค์สงคราม

หน้าที่ 17-24

โรคพัลโลรุม

ดร.จอร์น จี.แคมพ์เบลล์

หน้าที่ 25-30

เหนือเมฆ

เชื้อ ว่องส่งสาร สต.บ.

หน้าที่ 31-40

วัคซีนขนานใหม่สำหรับโรคนิวคาสเซิล

ปิยะ ชัยสิทธิยุทธการ สพ.บ.

หน้าที่ 41-45

โรคฟิลาเรียซิสในช้าง

พูน นิตยสุทธิ์ สพ.บ.

หน้าที่ 46-48

เลี้ยงไก่พันธุ์ไหนดีในทัศนะของหมอ

เอนก ยมจินดา สต.บ.

หน้าที่ 55-62

โรคเดอร์มาไตติสและเอ๊คซีมาของสัตว์

บำรุง วัฒนารมย์ สพ.บ.

หน้าที่ 63-78

การเลี้ยงแมวของคนไทย

ร.อ.ประวัติ พานิช สพ.บ.

หน้าที่ 85-87

โรคกลัวน้ำเทียม

ครรชิต นาคสวัสดิ์ สต.บ.

หน้าที่ 88

เมื่อข้าพเจ้าไปอินเดีย

ประวิง สามโกเศศ สต.บ.

หน้าที่ 89-96

คำแนะนำในการใช้วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดผง

แผนกวิชาโรคสัตว์ กองสัตวศาสตร์

หน้าที่ 97-98

คำแนะนำในการปลูกฝีดาษไก่

แผนกพาราสิตวิทยา กองสัตวศาสตร์

หน้าที่ 99-101

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด