สัตวแพทยสาร ปีที่ 30 เล่มที่ 1

มีนาคม 2522

THE REACTION OF PERITONEAE CELLS AGAINST ASCARIS SUUM LARVAE / Boonyiam Keittivuti , Angoon Keittivuti
ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเตทตร้ามิโชลต่อพยาธิไส้เดือนในลูกกระบือ / วิจิตร สุขเพสน์
รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคบรูเซลโลซีสในกระบือที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก / นิสิต ตั้งตระการพงษ์ , วิทยา เจริญพานิช
โรคพิษสุนัขบ้า / ประวิง สามโกเศศ
ปุ๋ยคอกและสาหร่ายใช้ผลิตอาหารสัตว์ได้ / เมธี สิมะเสถียร

เนื้อหาภายในเล่ม

THE REACTION OF PERITONEAE CELLS AGAINST ASCARIS SUUM LARVAE

oonyiam Keittivuti , Angoon Keittivuti

หน้าที่ 1-11

ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิเตทตร้ามิโชลต่อพยาธิไส้เดือนในลูกกระบือ

วิจิตร สุขเพสน์

หน้าที่ 17-28

รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคบรูเซลโลซีสในกระบือที่เข้าโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก

นิสิต ตั้งตระการพงษ์ , วิทยา เจริญพานิช

หน้าที่ 29-30

โรคพิษสุนัขบ้า

ประวิง สามโกเศศ

หน้าที่ 33-37

ปุ๋ยคอกและสาหร่ายใช้ผลิตอาหารสัตว์ได้

เมธี สิมะเสถียร

หน้าที่ 39-40

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด