สัตวแพทยสาร ปีที่ 22 เล่มที่ 1

มีนาคม 2514

การทดลองวัคซินเชื้อเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดไทป โอ. / พินิจ ศุภวิไล , ไชโย ศิริพานิช , สุนีจิต คงทน
ภาวะของโรคสัตวติดคนบางชนิดในประเทศไทย / เชื้อ ว่องส่งสาร
ลักษณะบางอย่างของสะเตรนของพยาธิ T. spiralis ในบางประเทศ / รำพึง ดิสสะมาน
Rabies in Thailand / ขวัญยืน เลาหสวัสดิ์
โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าซิกแนลต้นตั้ง / ชาญชัย มณีดุลย์ , พรเพ็ญ ต่อสกุล
ผลของการให้วิตามินในอาหารและน้ำดื่มในไก่กระทง / ภาณุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย , วิเชียร ขำนวลทอง
การประเมินค่าชะนีเพื่อใช้เป็นสัตว์ทดลอง / ประโยชน์ ตันติเจริญยศ
การผสมข้ามพันธุ์ในวรรณคดี / คเชนทร์ อัศวองคต

เนื้อหาภายในเล่ม

การทดลองวัคซินเชื้อเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดไทป โอ.

พินิจ ศุภวิไล , ไชโย ศิริพานิช , สุนีจิต คงทน

หน้าที่ 3-11

ภาวะของโรคสัตวติดคนบางชนิดในประเทศไทย

เชื้อ ว่องส่งสาร

หน้าที่ 12-22

ลักษณะบางอย่างของสะเตรนของพยาธิ T. spiralis ในบางประเทศ

รำพึง ดิสสะมาน

หน้าที่ 23-30

Rabies in Thailand

ขวัญยืน เลาหสวัสดิ์

หน้าที่ 31-50

โภชนะที่ย่อยได้ในหญ้าซิกแนลต้นตั้ง

ชาญชัย มณีดุลย์ , พรเพ็ญ ต่อสกุล

หน้าที่ 51-59

ผลของการให้วิตามินในอาหารและน้ำดื่มในไก่กระทง

ภาณุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย , วิเชียร ขำนวลทอง

หน้าที่ 60-70

การประเมินค่าชะนีเพื่อใช้เป็นสัตว์ทดลอง

ประโยชน์ ตันติเจริญยศ

หน้าที่ 71-78

การผสมข้ามพันธุ์ในวรรณคดี

คเชนทร์ อัศวองคต

หน้าที่ 84-87

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด