สัตวแพทยสาร ปีที่ 18 เล่มที่ 1

มีนาคม 2510

รายงานการศึกษาเบื้องต้นการผลิตเชื้อเพลิงแกสจากมูลสัตว์  / ยาน คณานุรักษ์ , ทิม พรรณศิริ , ชาญชัย ณ ป้อมเพชร
ผลการสํารวจโรคเมลิออยโดชีสและโรคเลปโตสไปโรซิส  / ประกาย จิตรกร , ดิลก เกสรสมบัติ
รายงานเบื้องต้นการศึกษาการมีชีวิตคงทนของตัวอ่อนพยาธิไส้เดือนของสุนัข / รําพึง ดิสสะมาน , พิบูล ไชยอนันต์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ
รายงานการแยกเชื่อ Salmonella ของสุกร  / เปรม พรหมคุปต์
การใช้แมลงช่วยกําจัดตะบองเพชรเสมาในออสเตรเลีย / ชาญชัย มณีดุลย์
ข่าวเบ็ดเตล็ด

เนื้อหาภายในเล่ม

รายงานการศึกษาเบื้องต้นการผลิตเชื้อเพลิงแกสจากมูลสัตว์

ยาน คณานุรักษ์ , ทิม พรรณศิริ , ชาญชัย ณ ป้อมเพชร

หน้าที่ 1-6

ผลการสํารวจโรคเมลิออยโดชีสและโรคเลปโตสไปโรซิส

ประกาย จิตรกร , ดิลก เกสรสมบัติ

หน้าที่ 7-22

รายงานเบื้องต้นการศึกษาการมีชีวิตคงทนของตัวอ่อนพยาธิไส้เดือนของสุนัข

รําพึง ดิสสะมาน , พิบูล ไชยอนันต์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ

หน้าที่ 23-33

รายงานการแยกเชื่อ Salmonella ของสุกร 

เปรม พรหมคุปต์

หน้าที่ 34-50

การใช้แมลงช่วยกําจัดตะบองเพชรเสมาในออสเตรเลีย

ชาญชัย มณีดุลย์

หน้าที่ 51-59

ข่าวเบ็ดเตล็ด

หน้าที่ 60-69

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด