สัตวแพทยสาร ปีที่ 74 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2566

– การพัฒนาวิธี PCR-RFLP สำหรับตรวจหาและจำแนกเชื้อ Plasmodium spp. และเชื้อ Leucocytozoon spp. จากตัวอย่างเลือดไก่ในประเทศไทย /  ทวีวัฒน์ ดีมะการ  อาจอง อ่อนหวาน  มัญชรี ทัตติยพงศ์  มนทกานติ์ จิระธันห์  สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ  กิ่งดาว หมอแก้ว

– การศึกษาค่าความไม่แน่นอนของวิธี Real-time RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ย่อย H5 ในตัวอย่างจากสัตว์ปีก ด้วยวิธี Top-down / ภมรญา บุทเสน  อาภาพร ดอกพุฒ

– การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของชุดทดสอบ non-structural protein ELISA สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยที่มีจำหน่ายในประเทศไทย / กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย อมรรัตน์ ชุณศาสตร์ จีรนันท์ โชติทิฆัมพร 

การติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและโลหะหนักในไข่เป็ดไล่ทุ่งและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางของประเทศไทย / สนทนา มิมะพันธุ์ อนุสรณ์ อยู่เย็น พนม ใสยจิตร์ กัญญ์พิชญา ธีระพันธ์  รัชนี ทิพย์กล่อม  ภัทราวดี วัฒนสุนทร  พรรณวิมล ตันหัน กาญจนา อิ่มศิลป 

เนื้อหาภายในเล่ม

การพัฒนาวิธี PCR-RFLP สำหรับตรวจหาและจำแนกเชื้อ Plasmodium spp. และเชื้อ Leucocytozoon spp. จากตัวอย่างเลือดไก่ในประเทศไทย 

หน้าที่ 1-13

การศึกษาค่าความไม่แน่นอนของวิธี Real-time RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ย่อย H5 ในตัวอย่างจากสัตว์ปีก ด้วยวิธี Top-down

หน้าที่ 14-23

การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของชุดทดสอบ non-structural protein ELISA สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

หน้าที่ 24-31

การติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและโลหะหนักในไข่เป็ดไล่ทุ่งและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

หน้าที่ 32-43

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด