ขอเชิญส่งรายชื่อสมัครชิงรางวัล GLOBAL ANIMAL WELFARE AWARDS 2021

เรียน สมาชิกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่สนใจ

ตามที่ World Veterinary Association (WVA) ได้ประกาศรับการเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อเข้ารับรางวัล WVA Animal Welfare Award 2021 โดยแบ่งรางวัลเป็นสำหรับสัตวแพทย์ จำนวน ๖ รางวัล สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์จำนวน ๑ รางวัล สำหรับเทคนิค/พยาบาลทางสัตวแพทย์ ๑ รางวัล และรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์ ๑ รางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจาก World Veterinary Association (WVA)
ในการนี้สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาทำการสมัครเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว

โดยส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสัตวแพทยสมาคมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tvma001@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อทางสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ จะดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อไปยัง World Veterinary Association (WVA) ในลำดับต่อไป

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Application form for Veterinarians 2021
Application form for Students 2021
Application form for Veterinary Technician Nurse 2021
Application form for Veterinary Schools Colleges 2021