สัตวแพทยสาร ปีที่ 27 เล่มที่ 1

มีนาคม 2519

ประสิทธิภาพการให้ลูกของสุกรพันธุ์ต่างประเทศ / ดร.ทิม พรรณศิริ
Anthelmintic Activity of Thiabendazole / Vichitr Sukhapesna, J.H. Drudge E.T. Lyons
ที.จี.อี / ประสิทธิ์ ธรรมแสง
การนำไมโครเทคนิคมาใช้กับอินไดเร็คคอมพลีเม้นต์ฟิกเซซั่นฯ  / พินิจ ศุภวิไล , สุนีจิต คงทน
การเป็นพิษจากเชื้อราชนิดเฉียบพลันฯ  / สมใจ ศรีหาคิม , ปรีชา คล้ายนิล

เนื้อหาภายในเล่ม

ประสิทธิภาพการให้ลูกของสุกรพันธุ์ต่างประเทศ

ดร.ทิม พรรณศิริ

หน้าที่ 1-11

Anthelmintic Activity of Thiabendazole

Vichitr Sukhapesna, J.H. Drudge E.T. Lyons

หน้าที่ 13-24

ที.จี.อี

ประสิทธิ์ ธรรมแสง

หน้าที่ 25-30

การนำไมโครเทคนิคมาใช้กับอินไดเร็คคอมพลีเม้นต์ฟิกเซซั่นฯ

พินิจ ศุภวิไล , สุนีจิต คงทน

หน้าที่ 31-42

การเป็นพิษจากเชื้อราชนิดเฉียบพลันฯ 

สมใจ ศรีหาคิม , ปรีชา คล้ายนิล

หน้าที่ 43-58

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด