สัตวแพทยสาร ปีที่ 24 เล่มที่ 3

กันยายน 2516

การเลี้ยงลูกโคเพื่อปรับปรุงกิจการโคนม / ประสิทธิ์ ธรรมแสง
การผสมเทียมโคในประเทศญี่ปุ่น / ยันต์ สุขวงค์
โรคกัมโบโร / วรปี สุวัฒนวิโรจน์
ทุ่งหญ้าของประเทศญี่ปุ่น / ชาญชัย มณีดุลย์
โรคสัตว์ / ประวิง สามโกเศศ
เต่า / เชื้อ ว่องส่งสาร

เนื้อหาภายในเล่ม

การเลี้ยงลูกโคเพื่อปรับปรุงกิจการโคนม

ประสิทธิ์ ธรรมแสง

หน้าที่ 5-25

การผสมเทียมโคในประเทศญี่ปุ่น

ยันต์ สุขวงค์

หน้าที่ 27-41

โรคกัมโบโร

วรปี สุวัฒนวิโรจน์

หน้าที่ 43-50

ทุ่งหญ้าของประเทศญี่ปุ่น

ชาญชัย มณีดุลย์

หน้าที่ 51-75

โรคสัตว์

ประวิง สามโกเศศ

หน้าที่ 77-83

เต่า

เชื้อ ว่องส่งสาร

หน้าที่ 89-91

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด