สัตวแพทยสาร ปีที่ 23 เล่มที่ 2

มิถุนายน 2515

อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อการเจริญตัวของไข่และมิราซิเดียมของพยาธิใบไม้ตับ (F. gigantica) ในประเทศไทย / รําพึง ดิสสะมาน
ปัญหาการทดสอบโรคบรูเซลโลซีส  / สมาน พิพิธกุล
Early Embryonic deaths and Mummi foetvses in Swine / สัมพันธ์ สิงหจันทร์
การนําสัตว์ ซากสัตว์ เข้า ออก หรือนำผ่าน ราชอาณาจักรไทย / วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
อิทธิพลของอาหารต่อประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ สัตว์  / ประสิทธิ์ ธรรมแสง
ทุ่งหญ้าในเกาหลีใต้ / ชาญชัย มณีดุลย์
The Mineral Contents of Roughages / Mr. Holm
มนุษย์คนแรกที่รอดชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า / รัตน์ อุณยวงศ์

เนื้อหาภายในเล่ม

อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อการเจริญตัวของไข่และมิราซิเดียมของพยาธิใบไม้ตับ (F. gigantica) ในประเทศไทย

รําพึง ดิสสะมาน

หน้าที่ 5-13

ปัญหาการทดสอบโรคบรูเซลโลซีส 

สมาน พิพิธกุล

หน้าที่ 15-26

Early Embryonic deaths and Mummi foetvses in Swine

สัมพันธ์ สิงหจันทร์

หน้าที่ 29-48

การนําสัตว์ ซากสัตว์ เข้า ออก หรือนำผ่าน ราชอาณาจักรไทย

วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม

หน้าที่ 49-63

อิทธิพลของอาหารต่อประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ สัตว์ 

ประสิทธิ์ ธรรมแสง

หน้าที่ 65-77

ทุ่งหญ้าในเกาหลีใต้

ชาญชัย มณีดุลย์

หน้าที่ 79-62

The Mineral Contents of Roughages

Mr. Holm

หน้าที่ 95-104

มนุษย์คนแรกที่รอดชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

รัตน์ อุณยวงศ์

หน้าที่ 105-112

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด