สัตวแพทยสาร ปีที่ 22 เล่มที่ 3

กันยายน 2514

Tissue Culture สําหรับโรคปากและเท้าเปื่อย / กมล อวัยวานนท์
กาฬโรคสุกร : ข้อวิจารณ์ / สมาน พิพิธกุล
พยาธิและโรคที่ทําให้เนื้อสัตว์ไม่เหมาะแก่การบริโภค / ปิยะ อรัณยกานนท์
คําแนะนําการเลี้ยงกระต่าย / ดร. ทิม พรรณศิริ
โภชนะที่ย่อยได้ในถั่วดอริคอส / ชาญชัย มณีดุลย์ , นิสา โสภณ
สัตวแพทย์ประจํา น.พ.ค. สุราษฎร์ธานี / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
ย่อเอกสาร / สมาน พิพิธกุล
ไพฑูรย์ / เชื้อ ว่องส่งสาร

เนื้อหาภายในเล่ม

Tissue Culture สําหรับโรคปากและเท้าเปื่อย

กมล อวัยวานนท์

หน้าที่ 4-15

กาฬโรคสุกร : ข้อวิจารณ์

สมาน พิพิธกุล

หน้าที่ 16-24

พยาธิและโรคที่ทําให้เนื้อสัตว์ไม่เหมาะแก่การบริโภค

ปิยะ อรัณยกานนท์

หน้าที่ 25-44

คําแนะนําการเลี้ยงกระต่าย

ดร. ทิม พรรณศิริ

หน้าที่ 45-68

โภชนะที่ย่อยได้ในถั่วดอริคอส

ชาญชัย มณีดุลย์ , นิสา โสภณ

หน้าที่ 69-79

สัตวแพทย์ประจํา น.พ.ค. สุราษฎร์ธานี

นิสิต ตั้งตระการพงษ์

หน้าที่ 79-83

ย่อเอกสารสมาน พิพิธกุล

สมาน พิพิธกุล

หน้าที่ 84-90

ไพฑูรย์

เชื้อ ว่องส่งสาร

หน้าที่ 111-114

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด