สัตวแพทยสาร ปีที่ 72 เล่มที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2564
  • การตรวจหาและจำแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี one-step multiplex RT-PCR / ร่มพฤกษ์ อุดล สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย
  • ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์โอที่พบในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 / ร่มพฤกษ์ อุดล สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย
  • การศึกษาทางพยาธิวิทยาจากรอยโรคที่ผิวหนังของแพะเนื้อที่ติดเชื้อโรคปากเปื่อยพุพอง / ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล วรา วรงค์ เจษฎา รัตโณภาส สมจิตร รุจิขวัญ

เนื้อหาภายในเล่ม

การตรวจหาและจำแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี one-step multiplex RT-PCR

ร่มพฤกษ์ อุดล สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย

หน้าที่ 1-8

ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์โอที่พบในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

ร่มพฤกษ์ อุดล สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย

หน้าที่ 9-17

การศึกษาทางพยาธิวิทยาจากรอยโรคที่ผิวหนังของแพะเนื้อที่ติดเชื้อโรคปากเปื่อยพุพอง

ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล วรา วรงค์ เจษฎา รัตโณภาส สมจิตร รุจิขวัญ

หน้าที่ 18-26

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด