สัตวแพทยสาร ปีที่ 68-71 เล่มที่ 1-2

มิถุนายน-ธันวาคม 2563
  • ความสัมพันธ์ของการเกิดเส้นสีขาวแทรกในเนื้อ (White striping) และเนื้อแข็งเหมือนไม้ (Woody breast) กับสายพันธุ์และการจำแนกลักษณะการเกิดเส้นสีขาวแทรก (White striping) และเนื้อแข็งเหมือนไม้ (Woody breast) ในเนื้อไก่ / คชาภรณ์ เต็มยอด, อัจฉรา ขยัน
  • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลล่าในฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการส่งออก / คชาภรณ์ เต็มยอด, ยุพวัฒน์ ถึกงามดี

 

เนื้อหาภายในเล่ม

ความสัมพันธ์ของการเกิดเส้นสีขาวแทรกในเนื้อ (White striping) และเนื้อแข็งเหมือนไม้ (Woody breast) กับสายพันธุ์และการจำแนกลักษณะการเกิดเส้นสีขาวแทรก (White striping) และเนื้อแข็งเหมือนไม้ (Woody breast) ในเนื้อไก่

คชาภรณ์ เต็มยอด, อัจฉรา ขยัน

หน้าที่ 1-12

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลล่าในฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการส่งออก

คชาภรณ์ เต็มยอด, ยุพวัฒน์ ถึกงามดี

หน้าที่ 13-25

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด