สัตวแพทยสาร ปีที่ 66-67 เล่มที่ 1-3

เมษายน 2558 – ธันวาคม 2559
  • แนวทางการวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากในสุนัข / ศุภวิวัธน์พงษ์ เลาหพันธุ์
  • Diagonostic guidelines on canine prostatic disorders / Suppawiwat Ponglowhapan
  • การจัดการขี้เรื้อนขุมขนแบบทั่วตัวในสุนัขด้วยโดราเม็กตินและโภชนะบำบัด / ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย และ บงกช สุภาพ
  • Management of generalized demodicosis in a dog using doramectin and nutritionl therapy / Piyarat Chansiripornchai and Bongkot Suparp
  • การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาทิลมิโคซิน (Tilmicosin) อม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin) และอาหารเสริมต่อคุณลักษณะของไก่เนื้อ / ศศิ เจริญพจน์, สมศักดิ์ ภัคภิญโญ
  • Comparative study between using tilmicosin with amoxicillin and feed supplement on broiler performance / Sasi Jaroenpoj and Somsak Pakpinyo
  • การศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิ พยาธิไส้เดือนที่ติดตามธรรมชาติในลูกม้า / สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ, ดามพ์ นาภรณ์, สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์ และ ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์
  • Efficacy of invermectin against ascarid natural infection in foals / Surseha Ouisuwan, Darm Naraporn, Sudchit Chungpivat and Piyanan Taweethavonsawat
  • ปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก / โสภัชย์ ชวาลกุล
  • Risk factors of Salmonella Contamination in poultry meat processing from exported poultry slaughterhouses / Sopat Chavalkul

เนื้อหาภายในเล่ม

แนวทางการวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากในสุนัข

ศุภวิวัธน์พงษ์ เลาหพันธุ์

หน้าที่ 1-10

การจัดการขี้เรื้อนขุมขนแบบทั่วตัวในสุนัขด้วยโดราเม็กตินและโภชนะบำบัด

ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย และ บงกช สุภาพ

หน้าที่ 11-17

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยาทิลมิโคซิน (Tilmicosin) อม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin) และอาหารเสริมต่อคุณลักษณะของไก่เนื้อ

ศศิ เจริญพจน์, สมศักดิ์ ภัคภิญโญ

หน้าที่ 19-36

การศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิ พยาธิไส้เดือนที่ติดตามธรรมชาติในลูกม้า

สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ, ดามพ์ นาภรณ์, สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์ และ ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์

หน้าที่ 37-47

ปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

โสภัชย์ ชวาลกุล

หน้าที่ 49-67

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด