สัตวแพทยสาร ปีที่ 58 เล่มที่ 1

เมษายน 2550
  • การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรากลุ่ม fusarium (deoxynivalenol) ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ / จีระ สรนุวัตร , ธวัชชัย รอดสม , เอกพันธุ์ น้ำวล
  • ประสิทธิภาพของเอนโรฟลอซาซินและอิริโธรมัยซินร่วมกับคลอร์เตตราซัยคลินต่อการป้องกันและรักษาโรคอหิวาต์ไก่ / นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
  • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผงที่ให้ผ่านทางปากต่อพยาธิตัวกลมกลุ่มสตรองกัยลัสในแม่ม้าเตรียมทับที่ติดพยาธิตามธรรมชาติ / ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกุล , เฉลิมพล เล็กเจริญสุข , ธีระ รักความสุข , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิธิศ สุขหงษ์ , วิทย์ เลิศแสง , ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ , วินัย พุกศรีสุข , สุเทพ สมบูรณ์สิน
  • การศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผงที่ใช้ในสุกร ในการควบคุมพยาธิลําไส้ในแม่ม้าเตรียมทับ / ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล , เฉลิมพล เล็กเจริญสุข , ธีระ รักความสุข , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิธิศ สุขหงษ์ , วิทย์ เลิศแสง , ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท , วินัย พุกศรีสุข , วิชาญ ค้ามีผล
  • ค่าการทํางานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มไก่ไข่ ภายหลังสัมผัสคาร์บาริล ในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก / นฤเบศ เนินทอง , นาฏวิภา ผุงประเสริฐยิ่ง , รัฐพล กิตติชัยตระกูล , ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
  • การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของต่อมคาร์ปาลในแมวพันธุ์ผสม / พินิดดา ชะอุ่มผล
  • การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการตรวจสอบหาเชื้อเลปโตสไปรา โดยการใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) / อดิลัน หนิมัน , ศิริวรรณ พราพงษ์

เนื้อหาภายในเล่ม

การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรากลุ่ม fusarium (deoxynivalenol) ในวัตถุดิบอาหารสัตว์

จีระ สรนุวัตร , ธวัชชัย รอดสม , เอกพันธุ์ น้ำวล

หน้าที่ 1-11

ประสิทธิภาพของเอนโรฟลอซาซินและอิริโธรมัยซินร่วมกับคลอร์เตตราซัยคลินต่อการป้องกันและรักษาโรคอหิวาต์ไก่

นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

หน้าที่ 12-20

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินและเฟนเบนดาโซลชนิดผงที่ให้ผ่านทางปากต่อพยาธิตัวกลมกลุ่มสตรองกัยลัสในแม่ม้าเตรียมทับที่ติดพยาธิตามธรรมชาติ

ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกุล , เฉลิมพล เล็กเจริญสุข , ธีระ รักความสุข , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิธิศ สุขหงษ์ , วิทย์ เลิศแสง , ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ , วินัย พุกศรีสุข , สุเทพ สมบูรณ์สิน

หน้าที่ 21-32

การศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผงที่ใช้ในสุกร ในการควบคุมพยาธิลําไส้ในแม่ม้าเตรียมทับ

ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล , เฉลิมพล เล็กเจริญสุข , ธีระ รักความสุข , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิธิศ สุขหงษ์ , วิทย์ เลิศแสง , ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท , วินัย พุกศรีสุข , วิชาญ ค้ามีผล

หน้าที่ 33-44

ค่าการทํางานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มไก่ไข่ ภายหลังสัมผัสคาร์บาริล ในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก

นฤเบศ เนินทอง , นาฏวิภา ผุงประเสริฐยิ่ง , รัฐพล กิตติชัยตระกูล , ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย , นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย

หน้าที่ 45-52

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของต่อมคาร์ปาลในแมวพันธุ์ผสม

พินิดดา ชะอุ่มผล

หน้าที่ 53-64

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการตรวจสอบหาเชื้อเลปโตสไปรา โดยการใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR)

อดิลัน หนิมัน , ศิริวรรณ พราพงษ์

หน้าที่ 65-78

คลังวารสาร

ดูทั้งหมด