เลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการกลางสามัญ วาระปี 2564-2566

        เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชุดปัจจุบันจะหมดวาระการบริหาร ตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงได้มีมติให้มีการเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมฯ และกรรมการกลางสามัญชุดใหม่ วาระปี 2564-2566 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ      เวลา 08.00-15.30 น.   จึงขอให้ท่านพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสัตวแพทยสมาคมฯ และกรรมการกลางสามัญ  (ตามเอกสารแนบ)

***กรุณาส่งกลับแบบฟอร์มการรับสมัครเลือกตั้ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ตามช่องทางที่ท่านสะดวก***

เพื่อช่วยกันพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป โปรดร่วมมือโดยการออกเสียงเลือกตั้งนายกสัตวแพทยสมาคมฯ และกรรมการกลางสามัญ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้งนายก และกรรมการกลางสามัญ

การเลือกตั้งนายกสมาคม วาระปี 2564-2566