รศ.น.สพ. ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์

ผู้สมัครหมายเลข : 2

ลงสมัครเป็น : นายก

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 48

ประวัติการศึกษา

– สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Ph.D. in Theriogenology, Utrecht University, the Netherlands

 

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.2533-2535           โรงพยาบาลสัตว์เมตตา ลาดพร้าว 106

พ.ศ.2535-ปัจจุบัน        ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2562-ปัจจุบัน        ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

                                (Residency training program  in Theriogenology)

                                ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (Higher graduate diploma in Veterinary Clinical Sciences programs)                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เคยดํารงตําแหน่ง :      

– รองคณบดี สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ผู้ช่วยคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลายด้าน เช่น ด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านวิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)

– หัวหน้าแผนกสูติกรรม

– รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– อุปนายก และประธานฝ่ายทะเบียน สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

– เลขาธิการ และประธานฝ่ายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

– President, International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics 2018 (ISVEE 15) 

 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง :

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นโยบายและวิสัยทัศน์ในการบริหารสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนําพาวิชาชีพสัตวแพทย์ไทยไปสู่ความก้าวหน้า ทั้งด้านความรู้วิชาการ วิทยาการ โดยดํารงอยู่ในจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายในประเทศและระดับสากล