น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์

ผู้สมัครหมายเลข : 4

ลงสมัครเป็น : นายก

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 48

ประวัติการศึกษา

มัธยมต้น           โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มัธยมปลาย       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อุดมศึกษา        สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ประวัติการทํางาน

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ (สัตว์ปีก)                                            บริษัท ฟาร์มาเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้จัดการธุรกิจ เวชภัณฑ์สัตว์ปีก และโรงงานอาหารสัตว์             บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้จัดการธุรกิจ วัคซีนสําหรับปศุสัตว์                                      บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้จัดการขายเขตประเทศไทย                                              บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จํากัด

 

เคยดํารงตําแหน่ง :                                    

– กรรมการ สัตวแพทยสมาคมฯ วาระปี 2549-2552

– อุปนายกคนที่ 2 สัตวแพทยสมาคมฯ วาระปี 2555-2556

– อุปนายกคนที่ 1 สัตวแพทยสมาคมฯ วาระปี 2557-2560

– นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระปี 2562-2565

 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง : 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเปียนส์ เอส.อี.เอ. จํากัด 

 

นโยบายและวิสัยทัศน์ในการบริหารสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

นโยบาย :

– บริหารสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยให้สมาชิกเป็นศูนย์กลาง

– เปิดช่องทางให้สมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางในการทํางานของสมาคม

– มุ่งเน่นในการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อผลักดันให้วิชาชีพสัตวแพทย์เป็นที่ยอมรับจากสังคม

 

วิสัยทัศน์

– สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ต้องมีบทบาทสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพกายของประชาชนชาวไทยผ่านการควบคุมดูแลให้การผลิตอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ถึงพร้อมทั้งปริมาณที่เพียงพอในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และคุณภาพที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องมีบทบาทที่สําคัญในการเป็นด้านหน้าที่คอยป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนทั้งที่เป็นโรคประจําถิ่น และโรคอุบัติใหม่

-สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ต้องมีส่วนในการเพิ่มดัชนีความสุขของประชาชนชาวไทยผ่านการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งนับวันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยยุคใหม่

-สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ต้องมีบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยผ่านการดูแลสัตว์ป่าให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการเพิ่มของจํานวนประชากรสัตว์ป่า