สัมนาการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (PHEIC)

Arrow
Arrow
Slider

 

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H7N9 ณ ห้องประชุม AOB1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โรคติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และยังไม่มีการรายงานการติดเชื้อจากคนไปสู่คน การควบคุมป้องกันโรคจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การฝึกซ้อมแผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินถือเป็นการพัฒนาสมรรถนะ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทและหน้าที่ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เดินทาง นำโดยคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าออกของผู้โดยสาร และสินค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้การบรรยายถึงนโยบายการควบคุมและป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์ ซึ่งยังไม่พบการรายงานสัตว์ป่วยด้วยโรคนี้ภายในประเทศ แต่พบรายงานสัตว์ป่วยและมีผู้ป่วยในต่างประเทศ การควบคุมการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกในประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากภาคธุรกิจมีการส่งออกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศในปริมาณมาก และในประเทศมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ คือนกที่อพยพ กรมปศุสัตว์มีการประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั้งประเทศ ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาต ตรวจโรคทุกครั้งก่อนการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายเข้า ออก และผ่านในทุกพื้นที่
หากสัตว์ที่เลี้ยงมีอาการป่วยผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นระบบฟาร์มหรือเลี้ยงอิสระ กรมปศุสัตว์จะเข้าควบคุมโรคทันที โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักในการควบคุมโรคคือ รู้เร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมโรคในประเทศมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันโรคระบาดเข้ามาในประเทศ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ