ผู้ลงสมัครตำแหน่งนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

รศ.สพญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ
น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์

 

 

ผู้ลงสมัครตำแหน่งกรรมการกลางสามัญสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์
สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ
น.สพ.กัมปนาท ขอสุข
น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์
น.สพ.สุเมษ เมธศาสตร์
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
น.สพ.ปริวรรต พูลเพิ่ม
สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ
สพ.ญ.ฉวีวรรณ วิริยะภาค
น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว