สัตวแพทย ปีที่ 32 เล่มที่ 3

สัตวแพทย ปีที่ 32 เล่มที่ 3 กันยายน 2524

เนื้อหาภายในเล่ม

  • The Effect of Maklua(Diospyros mollis) in mice / องุ่น เกียรติวุฒิ, บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ, เล็ก อัศวพลังชัย, ลดาวัลย์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
  • การศึกษาพฤติกรรมของยาซัลฟาโมโนเม็ททอกซีนในแกะ1 / มาลินี ลิมโภคา, รุ่งเจริญ กาญจโนมัย, พิบูล ไชยอนันต์,สมุทร สิริเวชพันธุ
  • การศึกษาพฤติกรรมของยาซัลฟาโมโนเม็ททอกซีนในแกะ2 / สมุทร สิริเวชพันธุ, มาลินี ลิมโภคา, รุ่งเจริญ กาญจโนมัย, พิบูล ไชยอนันต์
  • การศึกษาและวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร ฯ / ทิพา ตันติเจริญยศ, อรุณี เลื่อนรังษี ,ลัดดา มูลิกา,วาสนา ภิญโญชนม์, เชาวนะ เมฆกมล ,สมบูรณ์ สุธีรัตน์ ,พอ จินดาวณิค
  • สาเหตุและการป้องกันลูกสุกรที่เกิดมาตาย / วิจิตร สุขเพสน์
  • โรคพยาธิไส้เดือนในลูกกระบือ / วิจิตร สุขเพสน์
  • Trichinella spiralis ในเนื้อสุนัขที่ใช้บริโภค ฯ / เลิศรัก ศรีกิจการ, มาณวิกา กรโกวิท ,พานิช ทาโบราณ ,ประสิทธิ์ ศรอุทารวงศ์
  • Some Statistical and Physiological Date of the Newborn Swamp Buffalo Calves. / Frank Harbers ,Surachet Usanagornkul
  • บรรณาธิการแถลง