สัตวแพทยสาร ปีที่34 เล่ม 3

สัตวแพทยสาร ปีที่34 เล่ม 3 กันยายน 2526

เนื้อหาภายในฉบับ

 • Efficacy of a single Oxytetracycline long acting treatment against MMA in sows / Peerasak chantaraprateep et al
 • The viabillity of Opisthorchis viverrini metacercaria in Koi-Pla ang its various ingredients I.Infection rate and Infectivity in Experimental Hamster / Angoon Keittivuti et al
 • การศึกษาการติดโรคตามธรรมชาติในไก่พื้นเมือง / วิจิตร สุขเพสน์
 • การป้องกันโรคจากเชื้อพาสเตอเรลลา มัลโตซิดาในหนูขาวโดยอิมมูนกกลอบูลิน / วิมลมาศ ลิบีพันธุ์ และคณะ
 • การสำรวจแอนไทบอดีของพาร์โวไวรัสในสุกร โดยวิธี / hemagglutination inhibition test วัฒนา วัฒนวิจารณ์ และคณะ
 • ความสมบูรณ์พันธุ์ ของกระบือในท้องที่จังหวัดบรีรัมย์แลัสุรินทร์ / สุวรรณา จักราวรวุธ และคณะ
 • การสำรวจการเลี้ยงสัตว์ในชนบทที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ / วิวัฒน์ ชวนใช้
 • Effects of Aflatoxin on Human and animal health in Thailand. / Subhkij Angsubhkorn
 • เนื้องอกปานดำในลูกสุกรแรกเกิด : รายงานสัตว์ป่วย / นิสิต ตั้งตระการพงษ์ และจีระกานต์ รัตนา
 • ประวัติและผลงานสังเขปของสัตวแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
 • บรรณาธิการแถลง