สัตวแพทยสาร ปีที่ 6 เล่มที่ 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 6 เล่มที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2498

เนื้อหาภายในเล่ม

 • หน้าบรรณาธิการ
 • การประชุมสํานักงานระหว่างประกาศว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
 • วิธีควบคุมโรคกลัวน้ำในสหรัฐอเมริกา / เตียง ตันสงวน
 • ปราบโรคระบาดสัตว์ / กรมปศุสัตว์
 • การควบคุมปาราสิตของสัตว์ / รำพึง ดิสสะมาน
 • โรคฟาวล์เปล็กช์ต่างกับโรคนิวคาสเซิล / เชื้อ ว่องส่งสาร
 • ความสัมพันธ์ของ Distemper และ Hard pad / ม.ร.ว. ชนาญวัต เทวกุล
 • การป้องกัน พิเคราะห์โรค และรักษากะเพาะผ้าขี้ริ้วพิการ
 • การผสมสัตว์แบบวิทยาศาสตร์ / ดอน บุนนาค
 • การใช้กากมันสําปะหลังเลี้ยงหมู / เสรี เอมะคิริ
 • การให้เลือดในสัตว์ / พูน นิตยสุทธิ์
 • คําแนะนําการใช้วัคซินอหิวาต์สุกรแบบต่างๆ / อุดม จารุตามระ
 • ย่อเอกสาร
 • มรรยาทเกี่ยวกับอาชีพสัตวแพทย์ / ลําพูน คติบุตร
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการปศุสัตว์ของชาติ
 • ข่าวสมาคม