สัตวแพทยสาร ปีที่ 6 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 6 เล่มที่ 2 เม.ษ.-มิ.ย. 2498

เนื้อหาภายในฉบับ

 • เรามาบริโภคไข่ไก่กันเถิด / คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
 • เมื่อช้างคลอด / ญี่ปุ่น หัสดิเสวี
 • การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ / ประสบ บูรณมานัส
 • โรคของไก่และการป้องกัน / ถวิล คุปตบุตร
 • ข้อควรคิดในการเลี้ยงไก่ / ปิยะ ชัยสิทธิ์ยุทธการ
 • การส่งเสริมและบํารุงโคพันธุ์นมในประเทศไทย / มานิตย์ พยัคฆนันทน์
 • หน่วยปราบโรคระบาดสัตว์ / สุระ ทิมมาศย์
 • คําบรรยายเรื่องการป้องกันโรคระบาด / เครือ เปลี่ยนประยูร
 • การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย / อุดม จารุตามระ
 • ย่อเอกสาร / ถวิล คุปตบุตร
 • จดหมายจากสมาชิก
 • หน้าบรรณาธิการ
 • พ.ร.บ. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2498
 • ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ส.ป.ช.
 • ข่าวการประชุมประจําปี 2498 ของสัตวแพทยสมาคมฯ
 • ข่าวการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งที่ 1/2498