สัตวแพทยสาร ปีที่ 53 ฉบับพิเศษ

สัตวแพทยสาร ปีที่ 53 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2545

เนื้อหาภายในฉบับ

การเสนอผลงานทางวิชาการ: ภาคโปสเตอร์