สัตวแพทยสาร ปีที่ 42 เล่มที่ 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 42 เล่มที่ 1 เดือนมีนาคม 2534

เนื้อหาภายในฉบับ

  • โรคพาราทูเบอร์คูโลซีสในโคนม

1.การศึกษาทางซีรั่ม-ระบาดวิทยาของโรคพาราทูเบอร์คูโลซีส / มนยา เอกทัตร์ ยอดยศ มีพืชน์ ดิลก เกษรสมบัติ ชิต ศิริวรรณ์ จตุพร สมิตานนท์

2.พยาธิสภาพของโรคพาราทูเบอร์คูโลซีส / จิรา วายุโชติ ทิพา ตันติเจริญยศ ยอดยศ มีพืชน์ ชิต ศิริวรรณ์

  • ประสิทธิภาพของมะหาดต่อพยาธิในลูกโค ลูกกระบือ และลูกแกะ / วิจิตร สุขเพสน์
  • โรคคอกซิดิโอซีสในลูกสุกรในประเทศไทย / สุพจน์ เมธิยะพันธ์ ลัดดา ตรงวงศา จิรา วายุโชติ ประทีป เปมะโยธิน
  • พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2534