สัตวแพทยสาร ปีที่ 4 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 4 เล่มที่ 3 เดือนกรกฏาคม 2495

เนื้อหาภายในฉบับ

 • บทบรรณาธิการ
 • โรคเนื้องอกของสัตว์และความสำคัญต่อการค้นคว้าโรคมะเร็งในปัจจุบัน / ดร.จอห์น จี.แคมป์เบลล์
 • อินเตอร์เพียเรนซ์ฟีนอมินอน / เชื้อ ว่องส่งสาร สต.บ.
 • วัณโรคในสัตว์เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของประชาชนอย่างไร / รำพึง ดิสสะมาน สพ.บ.,ป.ม.
 • โรคบรูเซลโลซิส / ประวิง สามโกเศศ สต.บ.
 • โรคไข้หัดมีพิษในสุนัข / ม.ล.มาโนชญ์ ชุมสาย สพ.บ.
 • การศึกษาสัตวแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย / อุดม จารุตามระ สพ.บ.
 • เมื่อข้าพเจ้าไปอินเดีย / ประวิง สามโกเศศ สต.บ.
 • โซเดียมฟลูโอไรด์ ยาที่มีคุณล้นค่าแก่กสิกรหมู / เอนก ยมจินดา สต.บ.
 • โครโรไมซีทินในทางสัตวแพทย์ / ร.อ.ประวัติ พานิช สพ.บ.
 • ใช้ข้าวโฟดหรือปลายข้าวดีสำหรับเป็นอาหารไก่ / ร.ท.เสามนัส โปตระนันทน์ สพ.บ., M.S.
 • สถิติสัตว์ / อุดม เกียวกิ่งแก้ว I.T.C.C.S.
 • ทัศนะหนึ่งของสัตวแพทย์ / ก่อเกียรติ ศากะยะวงศ
 • ปกิณกะ
 • ข่าวสมาคม
 • ข่าวสมาชิก