สัตวแพทยสาร ปีที่ 4 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 4 เล่ม 1 ฉบับมกราคม 2495

เนื้อหาภายในฉบับ

 • บทบรรณาธิการ
 • โรคนิวคาสเซิลของไก่และการป้องกัน / เอนก ยมจินดา สต.บ
 • การรักษาโรค Laminitis ด้วย Anthisan / ร.อ.พจน์ ปิยารัตน์ สต.บ.
 • งูและการรักษางูพิษกัด / สกล โรหิตะโยธิน สพ.บ.
 • โรค Prioplasmosis ของม้า / พะโยม ชลเพ็ชร์
 • การรักษาเนื้อเน่าตายเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวัคซีน / ม.ล.มาโนชญ์ ชุมสาย สพ.บ.
 • วิชาอายุศศาสตร์สำหรับเจ้าของสัตว์ / อุทัย มัฆมาน สพ.บ.
 • ยากำจัดแมลงชนิดใหม่ / สำนวน ชวนะ สต.บ.
 • ม้ามังกร / ครรชิต นาคสวััสดิ์ สต.บ.
 • เมื่อข้าพเจ้าไปอินเดีย / ประวิง สามโกเศศ สต.บ.
 • การศึกษานอกสถานที่ / เวทย์ ตันปีชาติ
 • นิราสมีโอเนีย /เชื้อ ว่องส่งสาร สต.บ.
 • ปกิณกะ
 • จดหมายถึงบรรณธิการ
 • ผลการประกวดภาพถ่ายสัตว์เลี้ยง
 • ข่าวสมาคม