สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่ม 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่ม 4 ธันวาคม 2529

เนื้อหาภายในฉบับ

  • การศึกษาเชื้อโรทาไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคท้องเสียในสุกร / มลิวัลย์ ชุนถนอม และ เยาวภา พงษ์สุวรรณ
  • การใช้ใบกระถินเสริมโปรทีนระดับต่างๆสำหรับกระบือที่เลี้ยงฟางข้าวเป็นอาหารหลัก / จินดา สนิทวงศ์, สถิต มั่งมีชัย, อรรถยา เกียรติสุนทร, บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์, ชาญชัย มณีดุลย์
  • Blood Values And Skull Dimensions in Anesthetized Cynomolgus Monkeys / Subhkij Angsubhakorn, Apichat Pradermwong
  • การศึกษาทางโลหิตวิทยาและขนาดกะโหลกศรีษะในลิงแสม / ศุภกิจ อังศุภากร, อภิชาติ ประเดิมวงศ์, อานนท์ บุณยะรัตเวช, มณทิพยื งามพจนา
  • โรคขาหลังไม่มีแรงในแกะ / ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล เล็ก อัศวพลังชัย สุพล เลื่องยศลือชากุล รวิวรรณ สาชาติ ธีระวิทย์ เอกเนื่องจำนงค์พร พิชิต พิศาลสารกิจ และพรเทพ จุลละทรัพย์