สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่ม 1 มีนาคม 2529

เนื้อหาภายในฉบับ

  • ความผันแปรของจำนวนไข่พยาธิในอุจจาระของลูกสุกร / วิจิตร สุขเพสน์
  • ประสิทธิภาพของยานิโคลโฟลานชนิดฉีด ต่อพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ ในกระบือปลัก /ดรุณ ทันตสุวรรณ และ มาณวิกา ผลภาค
  • รายงานการเกิดวัณโรคเทียมในแพะ / วิชิต วงษ์วัชรดำรง สนอง ศรีนันทพันธ์ วาสนา บุญญานุรักษ์ ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์
  • การศึกษาทางพยาธิวิทยาของวัณโรคเทียมในแพะ / พิพล สุขสายไทยชนะ และปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์
  • การตรวจนับเซลล์โซมาติคในน้ำนมโค / อุษุมา กู้เกียรตินันท์