สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่มที่ 2 มิถุนายน 2529

เนื้อหาภายในฉบับ

  • การใช้น้ำในร่างกายเพื่อการปรับตัวในสภาวะอากาศร้อนของกระบือปลัก / ประภา ลอยเพ็ชร, ณรงศ์ศักดิ์ ชัยบุตร และอายุส พิชัยชาญรงค์
  • อิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ในซีรัมของแม่วัวนม 24 ชั่วโมงหลังคลอด / ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล ,เพ็ญนภา มัธยมพงศ์, ไชยสิทธิ์ เตชะเลิศกมล, อมรินทร์ กัลล์ประวิทธิ์,เบญจมาศ วงศ์สัตยนนท์,ภาณุมาศ เจริญเนติศาสตร์ และอัจฉรา ธวัชสิน
  • ระดับของปฏิชีวนะ ออกซีเตตราชัยคลินในซีรัม และเนื้อเยื่อของผนังมดลูกหลังการฉีดเทอร์รามัยซิน/แอลเอ เข้ากล้ามเนื้อในควายปลัก / พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป, อรรณพ คุณาวงษ์กฤต,ชัยณรงค์ โลหชิต,ประเสริฐ ประทีป,สมพร ศรีรอด และเปรม ชุนถนอม
  • The Industrial Scale Production of BHK21 Clone 13 Cells In Suspension In FMD Laboratory In Thailand / Montri Montmaturapoj