สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่มที่ 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 37 เล่มที่ 3 กันยายน 2529

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Milk Progesterone ProFiles During Postpartum Period In Dairy Cow / Yanyong Intraraksa ,Prasan Sukhampa Kovit Nitichai and Sopa Sorndee
  • การศึกษาอุบัติการโรคเต้านมอักเสบ ด้วยวิธีนับจำนวนเซลล์ในน้ำนม / ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล,อุษุมา กู้เกียรตินันท์,กฤษ อังคนาพร ,บัญชา พงศ์พิศาลธรรม, สุรเดช ด่างวิวัฒน์, สุดประเสริฐ บุญปาลิต, วิพัชญ์ ไชยศรีสงคราม
  • เทคนิคใหม่ที่ใช้ผลิตวัคซีน / กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์
  • โรคอหิวาต์เรื้อรังแบบเฉพาะที่มาเป็ด / สนอง ศรีนันทพันธ์,วาสนา แสงสุวรรณ์,พิพล สุขสายไทยชนะ และ อรสา อรุณสกุล
  • Artificial Insemination in Indigenous Goats:A Preliminary Report / Peerasak Suttiyotin,Restall Barry, Milton John