สัตวแพทยสาร ปีที่ 36 เล่ม 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 36 เล่ม 3 กันยายน 2528

เนื้อหาภายในฉบับ

  • การสำรวจพยาธิในลำไส้ของไพรเมตซ์ในสวนสัตว์ดุสิตและการรักษา / พักตร์พิมล มหรรณพ และคณะ
  • ผลของการใช้ยาถ่ายพยาธิ Thiophanate ผสมกับ Cobalt Sulphate Heptahydrate ต่อมระดับของธาตุโคบอลท์และไวตามิ12 ในเลือดโค / บุญพร้อม อิงคเวชชากุล และคณะ
  • แนวทางการแก้ไขปัญหาผสมไม่ติดในโคนมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รุจเวทย์ ทหารแกล้ว และคณะ
  • การใช้เซลชนิดแขวนลอยสำหรับการผลิตวัคซินป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย: มาตรการสำหรับประเมินผลของเซลไวรัสและวัคซิน / สุทธิพจน์ ชมเฟื่องแก้ว และคณะ
  • พยาธิที่บริเวณกล่องเสียงของโค Mammomonogamus laryngeus: รายงานสัตว์ป่วย / พิพล สุขลายไทยชนะ
  • ประวัติและผลงานสังเขปของศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
  • บรรณธิการแถลง