สัตวแพทยสาร ปีที่ 36 เล่ม 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 36 เล่ม 2 มิถุนายน 2528

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Fertility Control with Prolan Oil S in Post Weaning Sows / Peerasak Chantaraprateep et al.
  • เชื้อฮีโมฟีลัสพารากาลลินารัม ที่พบจากโรคหวัดติดต่อในไก่ / วันทนีย์ เนรมิตมานสุข และประภาส เนรมิตมานสุข
  • การตรวจหาไวรัสจากเซลล์เลี้ยงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคด้วยของเหลวจากอาหารเลี้ยงเซลล์ / วัฒนา วัฒนวิจารณ์ และคณะ
  • การใช้สารพรอสตาแกลนดิน เอฟทู อัลฟา ควบคุมการเป็นสัดในโค / บรรจง วิทยวีรศักดิ์ และคณะ
  • การสำรวจสถานภาพโรคปศุสัตว์ของจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2524-2526 / สุภรณ์ โพธิ์เงิน
  • การใช้ไมยราพยักษ์เป็นอาหารสัตว์ / จินดา สนิทวงศ์
  • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
  • บรรณาธิการแถลง