สัตวแพทยสาร ปีที่ 36 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 36 เล่ม 1 มีนาคม 2528

เนื้อหาภายในฉบับ

  • The Toxicity of Nitroxynil in Cattle / Vichitr Sukhapesna
  • โรคลูคีเมียในโคนม / ยรรยง อินทรรักษา และคณะ
  • การใช้เส้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานสำหรับโคขุน / จินดา สนิทวงศ์ และคณะ
  • การใช้แคดเมียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ของสุนัขตัวผู้ / ช.เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ และคณะ
  • Schistosomiasis in a buffalo calf: A Case Report / Peerasak Chantaraprateep et al.
  • การอบรมการเขียนรายงารวิจัย และบทความทางวิทยาศาสตร์
  • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
  • บรรณธิการแถลง