สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 4 ธันวาคม 2527

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Pelvimetry in Swamp Buffalo and Indigenous Cattle Cow /Peerasak Chantaraprateep et al.
  • การศึกษาค่าโปรตีน น้ำตาลและโฆเลสเตอรอลจากเลือดโค กระบือ สุกรและสุนัข / ดาณิศ ทวีติยานนท์
  • การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค / ประโยชน์ ตันติเจริญยศ และคณะ
  • รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมวงจรการเป็นสัดของโคสาวด้วย syncromate-β และ PRID / สัมพันธ์ สิงหจันทร์และคณะ
  • การใช้ฟลูออเรสเซนต์แอนติบอดีเทคนิกในการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสของสุกร / สุจิรา ปาจริยานนท์ และคณะ
  • ผลการประเมินประชุมวิชาการสัตวแพทย์ครั้งที่ 11
  • ประวัติและผลงานสังเขปของศาสตราจารย์กิตติคุณ
  • ประวัติและผลงานสังเขปของสัตวแพทย์ดีเด่น
  • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
  • บรรณธการแถลง