สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 3

สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 3 กันยายน 2527

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Investigation on long acting oxytetracyline for control of MMA syndrome in sows and nconatal disease in pigs./ Peerasak Chantaraprateep et al.
  • The viability if Opisthorchis viverrini metacercariac in Koi-Pla and its various ingredients.                                               II.Incubation period and infection rates in experimental hamster. /Angoon Keittivuti et al.
  • Milk progesterone profiles ass an aid to pregnancy diagnosis and to fertility control at the Thai-Danish Dairy Farm. /Y.Intraraksa et al.
  • การตายของควายและวัวเนื่องจากการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดโอในหมู่บ้าน:  I.การตายของลูกควายและลูกวัวเนื่องจากวิการที่หัวใจ  II.อัตราการตาย ช่วงอายุที่ตายและภาวะที่อาจมีผลต่อความรุนแรงของโรคในการระบาดที่บ้านดอนแดง / เลิศรัก ศรีกิจการ และคณะ
  • การเป็นพิษจากสารไทรโคธีซีนส์ในสัตว์ต่างๆ / ศุภกิจ อังศุภากร และ อภิชาติ ประเดิมวงศ์
  • การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์เอเซีย 1 ในโคที่ฉีดวัคซีนำทป์โอ,เอและซีไว้แล้วในซาอุดีอาราเบีย: รายงานสัตว์ป่วย / ปัญญา สระดอกบัว
  • เรื่องทั่วไปแลัข่าวสาร
  • บรรณธการแถลง