สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่มที่ 2

สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 2 เดือนมิถุนายน 2527

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Infertile Investigation Project  of Crossbred Dairy Cattle

 I.Calving rate of crossbred dairy cattle in Ratchaburi province

II.Relationship between percentage of exotic blood and calving rate of crossbred dairy cows in Ratchaburi province / Panpilai Sekasiddhi et al.

I.ลักษณะของเชื้อ / เกรียงศักดิ์ สายธนู และเกรียงศักดิ์ พูนสุข

II.ความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ 10 ชนิด / เกรียงศักดิ์ สายธนู และเกรียงศักดิ์ พูนสุข