สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 35 เล่ม 1 มีนาคม 2527

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Ultrastructure of Epithelial Cytodifferentiation in the Initial Segment of the Ram Epididymis / Nati Nilnophakoon
  • Evaluation of Inactivated Feline Panleukopenia and Parvovirus Vaccines during an Epizootic of Canine Viral Enteritis  in a Dog Breeding Colony / Markpol Tingpalapong et al.
  • การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาะน้ำเชื้อพ่อกระบือปลักในฤดูต่างๆ / ปาริฉัตร สุขโต และคณะ
  • การทดสอบยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ AEROMONAS SPP. ที่แยกได้จากปลาติดเชื้อ บ่อเลี้ยงปลาและคน / จไรรัตน์ นิลกุล และคณะ
  • เอกสารอ้างอิงของสัตวแพทย์ในสหรัฐอเมริกา / ศุภกิจ อังศุภากร
  • Neurofibroma in a swamp Buffalo Cow: A Case Report / Peerasak Chantaraprateep et al.
  • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
  • บรรณาธิการแถลง