สัตวแพทยสาร ปีที่ 34 เล่ม 1

สัตวแพทยสาร ปีที่ 34 เล่ม 1 มีนาคม 2526

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Prophylactic Test of Sulfamonomethoxine Against the Chicken Leucocytozoonosis / Manop Muangyai et.al
  • Survey of Porcine Parvirus Infaction in Swine Fetuses and their Dams / Peerasak Chantarapreteep et.al
  • Procine Parvovirus Infection in Thailand / Wattana Wattanavijarn et.al
  • รายงานโรคแอนแทรกซ์ในโค กระบือที่จังหวัดราชบุรี ปี 2524 / ชิต ศิริวรรณ์ และคณะ
  • การสำรวจการเลี้ยงสัตว์ในชนบทที่จังหวัดนครราชสีมาและร้อยเอ็ด / วิวัฒน์ ชวนใช้
  • โรคสัตว์ที่เกิดจากสารพิษของเเชื้อรา / ศุภกิจ อังศุภากร
  • การใช้สุกรเบ็นตัวอย่างในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ /พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
  • รายงายโรค Pseudorabies ที่เกิดกับแพะในสหรัฐอเมริกา / อรพันธ์ ภาสวรกุล
  • เรื่องทั่วไปและข่าวาร
  • บรรณาธิการแถลง