สัตวแพทยสาร ปีที่ 34 เล่ม 4

สัตวแพทยสาร ปีที่ 34 เล่ม 4 ธันวาคม 2526

เนื้อหาภายในฉบับ

  • Incidence of Trypanosomiasis in Murrah Buffaoes in Vietnam with special reference to Haematology / M.C.Sharma et al
  • Swine Industry in Thailand  / Peerasak Chantaraprateep
  • สถานภาพปัจจุบันของทริคิโนซิสในประเทศไทย / องุ่น เกียรติวุฒิ
  • การนำสุกรพันธ์ุ เข้าราชอาณาจักรทางอากาศ / ประจักษ์ ถิรทินรัตน์
  • การขอความเป็นธรรมเพื่อวิชาชีพสัตวแพทย์ / สุวงศ์ ศาสตรวาหา และคณะ
  • Orchitis due to Streptococcal Infection in a Boar: A Case Report / Peerasak Chantaraprateep et al
  • ผลการประเมินประชุมวิชาการสัตวแพทย์ครั้งที่ 10
  • เรื่องทั่วไปและข่าวสาร
  • บรรณาธิการแถลง